Actualiteiten

Fiscal and economic implications of tax planning by multinational enterprises

Multinational enterprises do not pay their fair share of taxes: the claim is well known, documented by anecdotal evidence, claims from NGO’s but also by a large empirical economic literature. Early 2013, the OECD and the G20 launched an ambitious initiative: the “BEPS” (Base Erosion and Profit Shifting) project. The aim was to restore the principles of the international tax system, to ensure that tax will be paid where value is created and the economic activities take place.  The participating countries (OECD, G20 and a set of developing countries) developed an Action Plan with 15 items which received the approval of the G20 Finance Ministers in October of this year.

Lunchdebat - Welke toekomst voor de woonbonus ?

De woonbonus is sinds 2005 in de plaats gekomen van de oude fiscale bepalingen aangaande de hypothecaire leningen afgesloten om de hoofdverblijfplaats te verwerven. De laatste 10 jaar is deze één van de voornaamste fiscale uitgaven binnen de personenbelasting geworden. De recente staatshervorming heeft de bevoegdheden hieromtrent overgedragen aan de Gewesten die eveneens de kost van de maatregel dragen. Die overdracht heeft aanleiding gegeven tot een hernieuwde interesse in de evaluatie van de effecten van de woonbonus. Vergemakkelijkt deze werkelijk de verwerving van een eigendom? Of vertaalt deze zich in een prijsstijging? Zijn de begunstigden werkelijk diegenen die hulp nodig hebben? Voortbouwend op de vaststellingen: welke hervormingen zijn wenselijk en mogelijk wanneer we deze fiscale hulp inbedden in het woonbeleid?

De begroting 2015 vanuit een structureel en middellangetermijnperspectief

De Europese normen en procedures hebben een grote impact op het begrotingsbeleid.  De begroting van een bepaald jaar kan niet meer als een alleenstaand gegeven beschouwd worden, maar kadert in een tijdschema, en maakt deel uit van een begrotingstraject. Er wordt ook steeds meer aandacht besteed aan de impact van beslissingen op langere termijn. De begrippen structurele inspanningen, structurele hervormingen en structureel saldo worden steeds belangrijker.

De Lunchdebatten : Fiscaliteit en mobiliteit

België kent zware mobiliteitsproblemen, waarvan de meeste zichtbare gevolgen de congestie van de wegeninfrastructuur, vooral tijdens de spitsuren, naar en rond de grote steden is. Het  grote aandeel van het autoverkeer in de verplaatsingen  zorgt voor milieuproblemen: de CO2-uitstoot van de  transportsector verhoogt terwijl deze daalt voor de industriesector.

Het rapport van de Commissie Pensioenhervorming 2020-2040

Vicepremier en minister van Pensioenen Alexander De Croo stelde op 15 april 2013 samen met Sabine Laruelle, Minister van Middenstand, KMO’s, Zelfstandigen en Landbouw, de Commissie Pensioen-hervorming 2020-2040 in.

De degressiviteit van de werkloosheidsuitkeringen

De versterkte degressiviteit van de werkloosheidsuitkeringen staat als hervorming symbool voor de uittredende regering. Ook de Europese Commissie stuurde erop aan. Gehoopt wordt dat deze hervorming opnieuw meer mensen zal aanzetten tot werken. Haar tegenstanders wijzen erop dat ze in deze tijden van crisis vooral tot meer armoede zal leiden. Hoe kunnen we deze hervorming evalueren, zowel op het vlak van doeltreffendheid (minder werkloosheidsvallen) als op dat van rechtvaardigheid (impact op de inkomensverdeling)? En wat weet men globaler beschouwd over de impact van beleidsvormen die erop gericht zijn meer mensen opnieuw aan het werk te zetten?

Europees economisch en financieel Bestuur
Het begrotingsbeleid van de federale overheid en de deelstaten
Budgettaire soberheid in Europa : genoeg of meer van hetzelfde ?

Het Europese budgettaire soberheidsbeleid wordt steeds meer in vraag gesteld. Het politieke protest, voornamelijk in de landen die onderworpen zijn aan de strengste bezuinigingskuren, wordt aangevuld met kritische geluiden uit academische middens en zelfs uit internationale instellingen. Zo heeft het IMF, bij monde van zijn chief economist, begin dit jaar erkend het multiplicatoreffect van de budgettaire bezuinigingen te hebben onderschat. Ook de OESO wees op het gevaar dat een begrotingsbeleid dat te zeer vasthoudt aan soberheid op de economische groei op korte termijn doorweegt.

De Belgische gezondheidszorg: economische en budgettaire analyse

De uitgaven voor gezondheidszorg vormen een belangrijk deel van de overheidsuitgaven en meer bepaald van de uitgaven van Entiteit I die bestaat uit de federale overheid en de sociale zekerheid. Deze uitgavenpost zal steeds meer onder druk komen te staan ten gevolge van de vergrijzing van de bevolking.

Copyrights © 2014 - Cic Team / Federaal Planbureau.