Actualiteiten

Begrotingsbeleid en fiscale hervormingen : stand van zaken en vooruitzichten

Dit jaarlijks seminarie bestaat uit twee delen. In het eerste deel komen de budgettaire voor-uitzichten aan bod vanuit twee invalshoeken: de vooruitzichten bij ongewijzigd beleid van het Federaal Planbureau en de aanbevelingen opgesteld door de Hoge Raad van Financiën – afdeling Financieringsbehoeften. Dit HRF-advies vormt meestal de basis voor het stabiliteits-programma dat de Regering eind april voorlegt aan de Europese Commissie.

Omvang van en oplossingen voor de niet-opname van verminderingen van de sociale bijdragen

Drie tot vijf maal per jaar organiseert het Belgisch Instituut voor Openbare Financiën een lunchdebat. Die bieden de mogelijkheid tot uiteenzetting of debat over een specifiek aspect van de openbare financiën.

Traditiegetrouw treden de sprekers op in eigen naam.

Uitdagingen voor het begrotingsbeleid

Het Belgisch Instituut voor Openbare Financiën organiseert zijn jaarlijkse workshop rond het begrotingsbeleid. Zoals de voorbije jaren focussen we daarbij op de uitdagingen voor de nabije toekomst.

Optimal taxation of income from capital From economic theory to tax policy choices

Het openbaar debat over de belasting op kapitaal wordt gekenmerkt door strijdige standpunten. Sommigen zijn van mening dat er sprake is van een dubbele belasting die vermeden dient te worden. Anderen merken op dat elke vorm van inkomen op dezelfde manier belast moet worden, met inbegrip van inkomen uit kapitaal.

De fiscale autonomie van de gewesten in de personenbelasting: wat is er gebeurd met de uitvoering van de zesde staatshervorming?

Met de zesde staatshervorming werd de fiscale autonomie van de gewesten in de personenbelasting aanzienlijk verhoogd. Er werden twee belangrijke wijzigingen ingevoerd met enerzijds de devolutie inzake een groot deel van de PB in de vorm van gewestelijke opcentiemen, en anderzijds de overdracht van verschillende fiscale uitgaven naar de gewesten, o.a. betreffende de eigen woning en de dienstencheques. De gewesten hebben snel gebruikgemaakt van die nieuwe autonomiemogelijkheden. Dit lunchdebat is een unieke gelegenheid om de balans op te maken van de recente ontwikkelingen en de vragen die ze oproepen.

Het begrotingsbeleid van BelgiŽ: richtsnoeren op middellange termijn en houdbaarheid.

Eind april dient de regering haar stabiliteitsprogramma in bij de Europese Commissie. Daarmee maakt ze haar intenties kenbaar wat betreft het begrotingstraject voor de komende jaren. In de eerste sessie worden de bakens besproken: evolutie van de ontvangsten, van de uitgaven en van het begrotingssaldo bij ongewijzigd beleid enerzijds, en het scenario, voorgesteld door de Hoge Raad van Financiën en de verschillende beleidsniveaus anderzijds. In de tweede sessie bespreken we de houdbaarheid van de overheidsfinanciën op langere termijn.

De gemeenschappelijke heffingsgrondslag voor de vennootschapsbelasting: wat is de economische impact ?

Dit nieuwe debat zal gaan over de impactanalyse van de CCTB uitgevoerd door de Europese Commissie, zowel voor de gezamenlijke EU als voor België. Spreker: Gaëtan Nicodème, Europese Commissie

Welk belastingsysteem is van toepassing voor bedrijven en aandeelhouders in het nieuwe kader van de internationale fiscaliteit

De hervorming van de vennootschapsbelasting staat al maandenlang op de agenda. De recente internationale ontwikkelingen maken de vraag naar de heroriëntering van het fiscale beleid inzake ondernemingen alleen maar urgenter. De OESO-G20 overeenkomst over het BEPS (Base erosion and profit shifting) en de recente initiatieven van de Europese Commissie bevatten preciese normen wat betreft belastbare grondslag. Dit moet erosie van die belastbare grondslag, vooral via belastingplanning door multinationale ondernemingen, voorkomen. Daarbovenop werd voor ondernemingen tot een bepaalde grootte onlangs de verplichte gemeenschappelijke belastbare grondslag ingevoerd.. Wat zijn de gevolgen van deze veranderingen voor België? Moet de hervorming beperkt worden tot de vennootschapsbelasting? Of dient het hele fiscale beleid inzake geïnvesteerd kapitaal te worden herdacht, met inbegrip van de individuele belasting op aandeelhouders? En quid met de neutraliteit tussen personenbelasting en vennootschapsbelasting voor kleine ondernemingen?

Tax shift, billijkheid en efficiŽntie

De tax shift is een van de belangrijkste hervormingen van de regering. Ze beantwoordt aan een lange lijst aanbevelingen, met name van de Europese Commissie, de OESO en het IMF die alle aan België voorgesteld hebben de structuur van zijn afhoudingen te wijzigen door de afhoudingen op werk te verminderen en die op andere basissen te verhogen. De Hoge Raad van Financiën had in haar rapport van augustus 2014 verschillende scenario's geformuleerd.

Terug naar een begrotingsevenwicht: tegen wanneer en hoe?

Eind april dient de regering haar stabiliteitsprogramma in bij de Europese Commissie. Daarmee maakt ze haar intenties kenbaar wat betreft het begrotingstraject voor de komende jaren. De indiening van dit stabiliteitsprogramma is echter niet het eindpunt van het maatschappelijk debat. Integendeel zelfs. De vraag hoe ze de geformuleerde doelstellingen zal bereiken, zal nog in grote mate onbeantwoord zijn . Het doel van dit BIOF-seminarie bestaat er dan ook in de belangrijkste aspecten die op het spel staan voor te stellen en te bespreken, zowel wat betreft de doelstelling, als wat betreft de middelen om de doelstelling te halen. In de eerste sessie worden de bakens besproken: evolutie van de ontvangsten, van de uitgaven en van het begrotingssaldo bij ongewijzigd beleid enerzijds, en het scenario, voorgesteld door de Hoge Raad van Financiën en de verschillende beleidsniveaus anderzijds. In de tweede sessie lichten vier sprekers belangrijke aspecten van de inzet van dit debat toe: fiscaal beleid, gezondheidszorg, overheidsinvesteringen en de rol hiervan bij het opstrellen van begrotingsnormen.

Copyrights © 2014 - Cic Team / Federaal Planbureau.