Actualiteiten

Het begrotingsbeleid van de federale overheid en de deelstaten
Budgettaire soberheid in Europa : genoeg of meer van hetzelfde ?

Het Europese budgettaire soberheidsbeleid wordt steeds meer in vraag gesteld. Het politieke protest, voornamelijk in de landen die onderworpen zijn aan de strengste bezuinigingskuren, wordt aangevuld met kritische geluiden uit academische middens en zelfs uit internationale instellingen. Zo heeft het IMF, bij monde van zijn chief economist, begin dit jaar erkend het multiplicatoreffect van de budgettaire bezuinigingen te hebben onderschat. Ook de OESO wees op het gevaar dat een begrotingsbeleid dat te zeer vasthoudt aan soberheid op de economische groei op korte termijn doorweegt.

De Belgische gezondheidszorg: economische en budgettaire analyse

De uitgaven voor gezondheidszorg vormen een belangrijk deel van de overheidsuitgaven en meer bepaald van de uitgaven van Entiteit I die bestaat uit de federale overheid en de sociale zekerheid. Deze uitgavenpost zal steeds meer onder druk komen te staan ten gevolge van de vergrijzing van de bevolking.

De kosten van de vergrijzing: Welke solidariteit tussen de generaties?

De man in de straat, maar ook heel wat opiniemakers, lijken er intussen niet meer aan te twijfelen: toekomstige generaties zullen het minder goed hebben dan de huidige generaties. De redenen die daarvoor worden aangehaald zijn divers: de aanslepende recessie, de hoge staatsschuld, de budgettaire kost van de vergrijzing, ... In deze studiedag houden we deze, al te vaak als evident beschouwde, uitgangspunten kritisch tegen het licht. We doen dat vanuit een dubbel perspectief.

Boekpresentatie “The Return of the Deficit Public Finance in Belgium over 2000-2010”

Prior to the outbreak of the financial crisis in 2008 Belgium’s fiscal balances and debt ratios seemed to be on a firm consolidation path. Today, however, Belgium is facing a major budgetary challenge, albeit to some extent lesser than that of other Europe an countries. A proper understanding of the current situation and the design of the most appropriate policy response always benefit from an in - depth analysis of the recent past. This book offers that closer look at the evolution of public finance in Belgium over the decade 2000 - 2010.

Het begrotingsbeleid voor 2013 en de daaropvolgende jaren
Doelmatigheid van overheidssteun voor onderzoek en ontwikkeling

De meeste economisten vinden dat overheidssteun voor O&O-activiteiten gerechtvaardigd is omwille van de positieve maatschappelijke effecten en de impact op de economische groei. Daarenboven heeft ons land zich op Europees niveau geëngageerd om de uitgaven voor O&O op te trekken tot 3% van het bbp en dit streefdoel is nog altijd niet bereikt. 

Hervormingsscenario’s voor de tariefkorting in de registratierechten

Sedert enkele jaren staat de doelmatigheid en het bereik van de tariefkorting in de registratierechten (het zgn. klein beschrijf) ter discussie. De tariefkorting wordt nu toegekend op basis van het kadastraal inkomen. Omdat deze geïmputeerde huurinkomsten sinds geruime tijd enkel geïndexeerd worden en een algemene perequatie is uitgebleven, worden er vragen gesteld bij de betekenis van deze grondslag en de verdelingseffecten die daarvan kunnen uitgaan. Met het oog op mogelijke hervormingen simuleerde het Steunpunt Fiscaliteit en Begroting de begrotingseffecten van 6 scenario’s die niet langer het kadastraal inkomen, maar wel de verkoopprijs als uitgangspunt nemen. Tijdens deze BIOF-voorstelling worden de voor- en nadelen van de verschillende scenario’s en de te verwachten effecten voorgesteld. Aanvullend worden inzichten voorgesteld van flankerend onderzoek.

De aanwending van de inkomstenbelasting van de personen door de Canadese provincies – enkele elementen ter overweging voor de Belgische beleidsmakers

Na de tweede wereldoorlog hebben de Canadese provincies geleidelijk aan opnieuw bezit genomen van het domein van de inkomstenbelasting van de personen waarvan ze in 1942 afstand hadden gedaan. Deze uiteenzetting schetst de belangrijkste stappen in de evolutie van het fiscaal federalisme in Canada en de uitoefening van de fiscale autonomie door de Canadese provincies. De presentatie focust op de hervorming van 2000 die voor het stelsel van inning door de federale Staat in negen provincies (zonder Québec) een systeem oplevert dat vrij gelijkaardig is aan het systeem dat in 2011 voor België wordt voorgesteld.

"Begroting 2011" en "Fiscaal Beleid"
Copyrights © 2014 - Cic Team / Federaal Planbureau.