Actualiteiten

Welk belastingsysteem is van toepassing voor bedrijven en aandeelhouders in het nieuwe kader van de internationale fiscaliteit

De hervorming van de vennootschapsbelasting staat al maandenlang op de agenda. De recente internationale ontwikkelingen maken de vraag naar de heroriëntering van het fiscale beleid inzake ondernemingen alleen maar urgenter. De OESO-G20 overeenkomst over het BEPS (Base erosion and profit shifting) en de recente initiatieven van de Europese Commissie bevatten preciese normen wat betreft belastbare grondslag. Dit moet erosie van die belastbare grondslag, vooral via belastingplanning door multinationale ondernemingen, voorkomen. Daarbovenop werd voor ondernemingen tot een bepaalde grootte onlangs de verplichte gemeenschappelijke belastbare grondslag ingevoerd.. Wat zijn de gevolgen van deze veranderingen voor België? Moet de hervorming beperkt worden tot de vennootschapsbelasting? Of dient het hele fiscale beleid inzake geïnvesteerd kapitaal te worden herdacht, met inbegrip van de individuele belasting op aandeelhouders? En quid met de neutraliteit tussen personenbelasting en vennootschapsbelasting voor kleine ondernemingen?

Tax shift, billijkheid en efficiŽntie

De tax shift is een van de belangrijkste hervormingen van de regering. Ze beantwoordt aan een lange lijst aanbevelingen, met name van de Europese Commissie, de OESO en het IMF die alle aan België voorgesteld hebben de structuur van zijn afhoudingen te wijzigen door de afhoudingen op werk te verminderen en die op andere basissen te verhogen. De Hoge Raad van Financiën had in haar rapport van augustus 2014 verschillende scenario's geformuleerd.

Terug naar een begrotingsevenwicht: tegen wanneer en hoe?

Eind april dient de regering haar stabiliteitsprogramma in bij de Europese Commissie. Daarmee maakt ze haar intenties kenbaar wat betreft het begrotingstraject voor de komende jaren. De indiening van dit stabiliteitsprogramma is echter niet het eindpunt van het maatschappelijk debat. Integendeel zelfs. De vraag hoe ze de geformuleerde doelstellingen zal bereiken, zal nog in grote mate onbeantwoord zijn . Het doel van dit BIOF-seminarie bestaat er dan ook in de belangrijkste aspecten die op het spel staan voor te stellen en te bespreken, zowel wat betreft de doelstelling, als wat betreft de middelen om de doelstelling te halen. In de eerste sessie worden de bakens besproken: evolutie van de ontvangsten, van de uitgaven en van het begrotingssaldo bij ongewijzigd beleid enerzijds, en het scenario, voorgesteld door de Hoge Raad van Financiën en de verschillende beleidsniveaus anderzijds. In de tweede sessie lichten vier sprekers belangrijke aspecten van de inzet van dit debat toe: fiscaal beleid, gezondheidszorg, overheidsinvesteringen en de rol hiervan bij het opstrellen van begrotingsnormen.

Fiscal and economic implications of tax planning by multinational enterprises

Multinational enterprises do not pay their fair share of taxes: the claim is well known, documented by anecdotal evidence, claims from NGO’s but also by a large empirical economic literature. Early 2013, the OECD and the G20 launched an ambitious initiative: the “BEPS” (Base Erosion and Profit Shifting) project. The aim was to restore the principles of the international tax system, to ensure that tax will be paid where value is created and the economic activities take place.  The participating countries (OECD, G20 and a set of developing countries) developed an Action Plan with 15 items which received the approval of the G20 Finance Ministers in October of this year.

Lunchdebat - Welke toekomst voor de woonbonus ?

De woonbonus is sinds 2005 in de plaats gekomen van de oude fiscale bepalingen aangaande de hypothecaire leningen afgesloten om de hoofdverblijfplaats te verwerven. De laatste 10 jaar is deze één van de voornaamste fiscale uitgaven binnen de personenbelasting geworden. De recente staatshervorming heeft de bevoegdheden hieromtrent overgedragen aan de Gewesten die eveneens de kost van de maatregel dragen. Die overdracht heeft aanleiding gegeven tot een hernieuwde interesse in de evaluatie van de effecten van de woonbonus. Vergemakkelijkt deze werkelijk de verwerving van een eigendom? Of vertaalt deze zich in een prijsstijging? Zijn de begunstigden werkelijk diegenen die hulp nodig hebben? Voortbouwend op de vaststellingen: welke hervormingen zijn wenselijk en mogelijk wanneer we deze fiscale hulp inbedden in het woonbeleid?

De begroting 2015 vanuit een structureel en middellangetermijnperspectief

De Europese normen en procedures hebben een grote impact op het begrotingsbeleid.  De begroting van een bepaald jaar kan niet meer als een alleenstaand gegeven beschouwd worden, maar kadert in een tijdschema, en maakt deel uit van een begrotingstraject. Er wordt ook steeds meer aandacht besteed aan de impact van beslissingen op langere termijn. De begrippen structurele inspanningen, structurele hervormingen en structureel saldo worden steeds belangrijker.

De Lunchdebatten : Fiscaliteit en mobiliteit

België kent zware mobiliteitsproblemen, waarvan de meeste zichtbare gevolgen de congestie van de wegeninfrastructuur, vooral tijdens de spitsuren, naar en rond de grote steden is. Het  grote aandeel van het autoverkeer in de verplaatsingen  zorgt voor milieuproblemen: de CO2-uitstoot van de  transportsector verhoogt terwijl deze daalt voor de industriesector.

Het rapport van de Commissie Pensioenhervorming 2020-2040

Vicepremier en minister van Pensioenen Alexander De Croo stelde op 15 april 2013 samen met Sabine Laruelle, Minister van Middenstand, KMO’s, Zelfstandigen en Landbouw, de Commissie Pensioen-hervorming 2020-2040 in.

De degressiviteit van de werkloosheidsuitkeringen

De versterkte degressiviteit van de werkloosheidsuitkeringen staat als hervorming symbool voor de uittredende regering. Ook de Europese Commissie stuurde erop aan. Gehoopt wordt dat deze hervorming opnieuw meer mensen zal aanzetten tot werken. Haar tegenstanders wijzen erop dat ze in deze tijden van crisis vooral tot meer armoede zal leiden. Hoe kunnen we deze hervorming evalueren, zowel op het vlak van doeltreffendheid (minder werkloosheidsvallen) als op dat van rechtvaardigheid (impact op de inkomensverdeling)? En wat weet men globaler beschouwd over de impact van beleidsvormen die erop gericht zijn meer mensen opnieuw aan het werk te zetten?

Europees economisch en financieel Bestuur
Copyrights © 2014 - Cic Team / Federaal Planbureau.