Colloquia

Het Europees Meerjarig Financieel Kader post2020

Het Meerjarig Financieel Kader (MFK) legt de programma’s en de bijhorende financiering vast die de EU instellingen als prioritair beschouwen voor de een bepaalde periode, in dit geval voor de jaren 2021-2027.

Hoe risicovol is de hoge overheidsschuld in een context van lage rentevoeten

Is de hoge Belgische overheidsschuld, die fors is gestegen na de financiële en economische crisis, een reden tot bezorgdheid? Of moeten we ons hierover geen zorgen maken, gelet op de huidige lage rentevoeten?

Corporate taxation at the international level Is the model out of date ? Or to be restored ?

Corporate Taxation is high on the policy agenda in many countries. The debate started in 2013 with evidence on the low tax rate of large MNE’s that resulted in political pressure to tackle the issue. The OECD and the G20countries agreed in 2013 on an ambitious action plan against base erosion and profit shifting (BEPS) An agreement was reached in October 2015 and the implementation is monitored by OECD, in an “inclusive framework” that gathers more than 100 countries.
 

Begrotingsbeleid en fiscale hervormingen : stand van zaken en vooruitzichten

Dit jaarlijks seminarie bestaat uit twee delen. In het eerste deel komen de budgettaire voor-uitzichten aan bod vanuit twee invalshoeken: de vooruitzichten bij ongewijzigd beleid van het Federaal Planbureau en de aanbevelingen opgesteld door de Hoge Raad van Financiën – afdeling Financieringsbehoeften. Dit HRF-advies vormt meestal de basis voor het stabiliteits-programma dat de Regering eind april voorlegt aan de Europese Commissie.

Omvang van en oplossingen voor de niet-opname van verminderingen van de sociale bijdragen

Drie tot vijf maal per jaar organiseert het Belgisch Instituut voor Openbare Financiën een lunchdebat. Die bieden de mogelijkheid tot uiteenzetting of debat over een specifiek aspect van de openbare financiën.

Traditiegetrouw treden de sprekers op in eigen naam.

Uitdagingen voor het begrotingsbeleid

Het Belgisch Instituut voor Openbare Financiën organiseert zijn jaarlijkse workshop rond het begrotingsbeleid. Zoals de voorbije jaren focussen we daarbij op de uitdagingen voor de nabije toekomst.

Optimal taxation of income from capital From economic theory to tax policy choices

Het openbaar debat over de belasting op kapitaal wordt gekenmerkt door strijdige standpunten. Sommigen zijn van mening dat er sprake is van een dubbele belasting die vermeden dient te worden. Anderen merken op dat elke vorm van inkomen op dezelfde manier belast moet worden, met inbegrip van inkomen uit kapitaal.

De fiscale autonomie van de gewesten in de personenbelasting: wat is er gebeurd met de uitvoering van de zesde staatshervorming?

Met de zesde staatshervorming werd de fiscale autonomie van de gewesten in de personenbelasting aanzienlijk verhoogd. Er werden twee belangrijke wijzigingen ingevoerd met enerzijds de devolutie inzake een groot deel van de PB in de vorm van gewestelijke opcentiemen, en anderzijds de overdracht van verschillende fiscale uitgaven naar de gewesten, o.a. betreffende de eigen woning en de dienstencheques. De gewesten hebben snel gebruikgemaakt van die nieuwe autonomiemogelijkheden. Dit lunchdebat is een unieke gelegenheid om de balans op te maken van de recente ontwikkelingen en de vragen die ze oproepen.

Het begrotingsbeleid van BelgiŽ: richtsnoeren op middellange termijn en houdbaarheid.

Eind april dient de regering haar stabiliteitsprogramma in bij de Europese Commissie. Daarmee maakt ze haar intenties kenbaar wat betreft het begrotingstraject voor de komende jaren. In de eerste sessie worden de bakens besproken: evolutie van de ontvangsten, van de uitgaven en van het begrotingssaldo bij ongewijzigd beleid enerzijds, en het scenario, voorgesteld door de Hoge Raad van Financiën en de verschillende beleidsniveaus anderzijds. In de tweede sessie bespreken we de houdbaarheid van de overheidsfinanciën op langere termijn.

De gemeenschappelijke heffingsgrondslag voor de vennootschapsbelasting: wat is de economische impact ?

Dit nieuwe debat zal gaan over de impactanalyse van de CCTB uitgevoerd door de Europese Commissie, zowel voor de gezamenlijke EU als voor België. Spreker: Gaëtan Nicodème, Europese Commissie

Copyrights © 2014 - Cic Team / Federaal Planbureau.