De hervorming van de vennootschapsbelasting staat al maandenlang op de agenda. De recente internationale ontwikkelingen maken de vraag naar de heroriëntering van het fiscale beleid inzake ondernemingen alleen maar urgenter. De OESO-G20 overeenkomst over het BEPS (Base erosion and profit shifting) en de recente initiatieven van de Europese Commissie bevatten preciese normen wat betreft belastbare grondslag. Dit moet erosie van die belastbare grondslag, vooral via belastingplanning door multinationale ondernemingen, voorkomen. Daarbovenop werd voor ondernemingen tot een bepaalde grootte onlangs de verplichte gemeenschappelijke belastbare grondslag ingevoerd.. Wat zijn de gevolgen van deze veranderingen voor België? Moet de hervorming beperkt worden tot de vennootschapsbelasting? Of dient het hele fiscale beleid inzake geïnvesteerd kapitaal te worden herdacht, met inbegrip van de individuele belasting op aandeelhouders? En quid met de neutraliteit tussen personenbelasting en vennootschapsbelasting voor kleine ondernemingen?

Drie tot vijf maal per jaar organiseert het Belgisch Instituut voor de Openbare Financiën een lunchdebat. Zij geven u de gelegenheid om een uiteenzetting of een debat bij te wonen over een specifieke problematiek op het vlak van de openbare Financiën. Traditiegetrouw zullen de sprekers in hun persoonlijke naam spreken.

Onderwerp

Het debat begint met een korte inleiding wat betreft het economische luik van deze problematiek. Daarna beluisteren we de visie en het standpunt van twee eminente juristen-fiscalisten.

Sprekers

Luc DE BROE is gewoon hoogleraar, KU Leuven, en vennoot bij het advocatenkantoor LAGA.
Zijn onderzoek situeert zich op het domein van de toepassing en interpretatie van de dubbelbelastingverdragen en de internationale fiscaliteit. Het betreft eveneens het Europees direct belastingrecht, de inpassing van het Belgische federale en regionale belastingsysteem in het Europese kader en de bestrijding van het nationale en grensoverschrijdende fiscale misbruik

Edoardo TRAVERSA is hoogleraar fiscaal recht, UCLouvain, Faculteit voor rechtsgeleerdheid en Instituut voor Europese Studiën, gastprofessor aan de KULeuven en de WU Wien. Zijn cursus en onderzoek hebben betrekking op het algemeen fiscaal recht, het fiscale en financiële federalisme, de interactie tussen de fiscaliteit en het overheidsbeleid, de ontwikkeling van de Europese fiscale integratie (met name inzake belasting over de toegevoegde waarde), de internationale aspecten van de belasting op ondernemingen en particulieren en de rol van de fiscaliteit in het ontwikkelingsbeleid.